Darmowa dostawa od 299,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU

§1 Definicje

 1. Regulamin – poniższe zapisy określające ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego kinderprams.pl,
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub też jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca zamówienia w Sklepie,
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 4. Sprzedawca - oznacza Pramso Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-581), ul.Nowodworcowa 22, NIP: 5862292948, REGON: 222177761, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000528249, o kapitale zakładowym w wysokości 250.000zł,
 5. Sklep internetowy – dostępny pod adresem kinderprams.pl serwis, za pośrednictwem którego Klient może składać zamówienia,
 6. Towar – produkty, które są prezentowane w sklepie internetowym,
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta w celu zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru,
 8. Umowa sprzedaży – w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, umowa zawarta z Klientem, z wykorzystaniem sklepu internetowego.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 2. Regulamin określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego, warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w sklepie internetowym oraz zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego,
 3. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby korzystanie ze sklepu internetowego było możliwe poprzez najbardziej popularne przeglądarki internetowe, systemy operacyjne oraz typy połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne pozwalające na optymalne korzystanie z serwisu to przeglądarka w wersji co najmniej przykładowo Internet Explorer 11, Chrome 66 lub nowszych oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli,
 4. Treść niniejszego Regulaminu można utrwalić poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Sklepu,
 5. Zamówienia w sklepie internetowym za pośrednictwem strony internetowej Sklepu można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

§3. Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest dobrowolna, Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, a warunkiem jego złożenia jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie zgodnych z prawdą danych osobowych, tj. imię nazwisko, adres dostawy, telefon kontaktowy,
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w przekazywaniu komunikatów oraz danych w dla świadczonych w ramach serwisu usług, Sklep podejmuje środki techniczne oraz organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwu świadczonych usług - w szczególności środki dla zapobiegania pozyskiwania oraz modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie,
 3. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet oraz korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez nieuprawnionych, dlatego Klienci powinni stosować odpowiednie środki techniczne, które zminimalizują takie zagrożenia. W szczególności powinno stosować się programy antywirusowe oraz chroniące tożsamość w sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie prosi Klientów o udostępnienie w jakiejkolwiek formie hasła.

§4. Zawarcie Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem serwisu należy w pierwszej kolejności dokonać wyboru Towaru na stronie przedmiotowego sklepu internetowego,
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka lub w drodze wyjątku podczas konsultacji z doradcą, który potwierdza wybór i warunki na wskazany adres mailowy,
 3. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie niezbędnych do realizacji danych osobowych oraz ostateczne potwierdzenie złożenia Zamówienia,
 4. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji, co potwierdza również zawarcie Umowy sprzedaży.

§5. Dostawa

 1. Towary dostarczane są na obszarze całej Polski pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia, po uzgodnieniu kosztów transportu możliwa jest też dostawa zagranicę,
 2. Termin dostawy i realizacji zamówienia wskazany na stronie internetowej Sklepu liczony jest w dniach roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży,
 3. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem firm kurierskich DPD,
 4. In Post Paczkomaty24
 5. Klient zobowiązany jest sprawdzić doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, a w razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo zażądać spisania stosownego protokołu.

§6. Ceny i metody płatności

 1. Ceny zawarte na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i zawierają wszystkie składniki, a Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim,
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny kurierowi przy odbiorze lub przelewem na konto bankowe,
 3. Klient jest informowany przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie oraz w wysokości wynikającej z zawartej ze sprzedawcą Umowy sprzedaży.

§7. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Klient będący Konsumentem może w terminie 30 dni od zawarcia Umowy sprzedaży odstąpić od niej bez podawania przyczyny,
 2. Sprzedawca w ciągu 14 dni od momentu odstąpienia od umowy odbierze na swój koszt zwracany produkt lub Klient może wysłać zwracany produkt za pośrednictwem InPost Paczkomaty (na koszt sprzedawcy)
 3. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami,
 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu należnej płatności nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, pod warunkiem dopełnienia samego zwrotu towaru.
 5. Więcej informacji na temat odstąpienia od umowy Sprzedawca udostępnia w zakładce "Odstąpienie od umowy"

§8. Gwarancja i reklamacje

 1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę są objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora zgodnie z zapisami w kartach gwarancyjnych,
 2. Sprzedawca zapewnia dostarczenie towaru pozbawionego wad fizycznych oraz prawnych, jednocześnie jest odpowiedzialny wobec Klienta jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia),
 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą do analizy na adres Sprzedawcy,
 4. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient powinien kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy,
 5. Reklamacje można składać na piśmie na adres siedziby Sprzedawcy lub przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

§9. Kody rabatowe

 1. Kody rabatowe nie obowiązują na wszystkie produkty marki Cybex i Britax Romer.
 2. Kod rabatowy nie łączy się z innymi kodami rabatowymi,
 3. Kod rabatowy nie obowiązuje na produkty już przecenione.

§10. Ochrona danych osobowych

Zasady ochrony danych osobowych zamieszczone zostały w Polityce prywatności.

§11. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku powstania sporu na ramach zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na bazie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie, a sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego,
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z p. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827).

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2019r.

Informacja nt. rozstrzygania sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia ODR: Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Komisja Europejska udostępnia internetowy system rozstrzygania sporów konsumenckich (ODR).

Zaufane Opinie IdoSell
4.71 / 5.00 63 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2020-11-12
Sprawna i szybka wysyłka. Paczka odpowiednio zabezpieczona. Miły i profesjonalny kontakt przed wysłaniem. Polecam :)
2020-10-20
Wyjątkowo atrakcyjna cena. Spodziewany czas realizacji zamówienia był dość długi, ale okazało się że zamówienie zostało wysłane w przeciągu 3 dni.
pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel